Huis Bouwen Jaren 30 Stijl  thumbnail

Huis Bouwen Jaren 30 Stijl

Published Oct 10, 23
5 min read

Een belangrijk aandachtspunt: gebruik voor het vaststellen van het eigenwoningforfait niet de WOZ-waarde die rond deze tijd in je brievenbus valt, maar de waarde die is vermeld op de gemeentelijke belastingaanslag die je vorig jaar hebt ontvangen. Deze heeft als waardepeildatum 1 januari 2021. Aangezien de huizenprijzen vorig jaar nog in de lift zaten, kun je jezelf behoorlijk tekort doen als je de verkeerde waardepeildatum neemt.

Heb je nog geen WOZ-beschikking gekregen, dan moet je zelf de waarde schatten. Een ander aandachtspuntje: voor de berekening van het eigenwoningforfait is niet de verhuisdatum leidend, maar de datum van inschrijving bij de gemeente. Heb je vorig jaar voor het eerst een huis gekocht, dan moet je dus eigenwoningforfait afrekenen vanaf de dag dat je door de gemeente bent ingeschreven op je nieuwe adres.

Ben je van de ene koopwoning naar de andere verhuisd, dan moet je voor elk huis afzonderlijk het eigenwoningforfait berekenen over de periode dat je daar stond ingeschreven. Beide bedragen tel je vervolgens bij elkaar op. Stel dat je vorig jaar op 21 februari stond ingeschreven op het nieuwe adres, dan moet je dus van de eerste woning 42/365 deel van het eigenwoningforfait opgeven (omdat je daar 42 dagen was ingeschreven) en van de nieuwe woning 323/366 deel (omdat je daar de rest van het jaar stond ingeschreven).

000 euro en je nieuwe huis 400. 000 euro, dan moet je het eigenwoningforfait als volgt berekenen. Bereken eerst het eigenwoningforfait voor beide woningen over heel 2022: Eigenwoningforfait voor woning 1 = 1. 350 euro (0,45 procent over 300. 000 euro). Eigenwoningforfait voor woning 2 = 1. 800 euro (0,45 procent over 400.

Bereken vervolgens het eigenwoningforfait per woning naar rato van de periode dat je stond ingeschreven: Eigenwoningforfait voor woning 1 = 155 euro (1. 350 euro : 365 x 42) Eigenwoningforfait voor woning 2 = 1. 593 euro (1. 800 euro : 365 x 323) Het totale eigenwoningfortait komt dan uit op 1.

593 euro). Je bent geen eigenwoningforfait verschuldigd als je huis leeg is en te koop staat of als je huis nog in aanbouw is. Heb je je hypotheek (vrijwel) volledig afgelost? En is daardoor de hypotheekrente die je vorig jaar moest betalen lager dan het eigenwoningforfait? Dan ben je grotendeels vrijgesteld van het eigenwoningforfait, aangezien je niet of nauwelijks hypotheekrenteaftrek geniet.

000 euro, dan moet je dus 239 euro optellen bij je inkomen: 13,33 procent over een eigenwoningforfait van 1. 800 euro. Je mag maximaal dertig jaar hypotheekrente opvoeren als aftrekpost voor het verlagen van het belastbare inkomen. Voor hypotheken die zijn afgesloten vóór 1 januari 2001, is deze termijn ingegaan in 2001.

Had je voor die tijd al een hypotheek afgesloten, dan geldt die eis niet. De rente over een spaarhypotheek bijvoorbeeld blijft gewoon aftrekbaar. Maar ga je bijvoorbeeld vanwege een verhuizing of verbouwing extra geld lenen, dan is de rente over dat extra bedrag alleen aftrekbaar als dat deel van de geldlening annuïtair of lineair wordt afgelost.

399 euro), dan mag je de hypotheekrente helaas niet aftrekken tegen het gebruikelijke belastingtarief (49,5 procent), maar tegen 40 procent, want de maximale hypotheekrenteaftrek wordt stapsgewijs afgebouwd. Heb je een fiscaal partner, dan mag je aftrekposten onderling verdelen, op de manier die voor jullie het voordeligst uitpakt. Gelukkig hebben de meeste woningen een overwaarde.

Ben je verhuisd en heb je voor je oude woonhuis nog geen nieuwe eigenaar gevonden, dan mag je voor je oude woning de hypotheekrente aftrekken in het jaar waarop je bent verhuisd en de drie daarop volgende jaren. Voorwaarde is wel dat het huis ook echt te koop staat, leeg is, en niet wordt verhuurd.

Je moet dan wel binnen drie jaar na aankoop in het huis trekken en de woning moet leeg staan. Heb je vorig jaar een huis gekocht, maar verwacht je pas in 2026 in je nieuwe optrekje te gaan wonen (dus pas na vier jaar), dan moet je in je aangifte over 2022 de waarde van het huis en de hoogte van de schuld opgeven in box 3 (vermogensbelasting).

De notariskosten voor de koopakte zijn helaas níet aftrekbaar, want die hebben met de financiering van het huis niets te maken. Hetzelfde geldt voor de courtage voor de aankoopmakelaar en advieskosten voor verzekeringen voor je woning. Ook betaalde overdrachtsbelasting, rekeningen voor onderhoud of een verbouwing en premies voor je opstalverzekering mag je niet aftrekken.

Als je een deel van de geldlening voor andere doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een auto of als aanvulling op je inkomen, dan zijn de rente en kosten over dat bedrag evenmin aftrekbaar. Periodieke betalingen voor erfpacht zijn aftrekbaar. De afkoopsom voor de periodieke betalingen voor erfpacht is dat echter niet.

Verbouwingen stuiten geregeld op misverstanden. Betaal je de aanleg van een dakkapel of nieuwe keuken of de schilderbeurt van je huis met je eigen spaargeld, dan zijn die kosten helaas niet aftrekbaar. Maar sluit je hiervoor een lening af, dan is de rente hierover wél aftrekbaar tot zes maanden nadat je de lening hebt afgesloten.

De kosten voor het onderhoud of de verbouwing zelf zijn dus níet aftrekbaar. Als de lening voor het onderhoud of de verbouwing op een speciaal hiervoor geopende rekening staat (een zogeheten verbouwingsdepot) mag je de rente voor het depot maximaal twee jaar aftrekken. Deze termijn gaat in vanaf het moment dat je de lening hebt afgesloten.

Eindigen de werkzaamheden eerder, dan moet je het restant doorsluizen naar box 3, als schuld. Verder is het belangrijk om te weten dat je bij een verbouwingsdepot maar zes maanden lang de volledige betaalde rente mag aftrekken. Daarna is alleen het verschil tussen de rente die je over dit depot hebt betaald en de rente die je uit het depot hebt ontvangen aftrekbaar.

Wil je de rente over een verbouwingsdepot aftrekken, zorg er dan wel voor dat je alle bonnetjes bewaart, zodat je kunt aantonen dat je de lening ook echt hebt gebruikt voor een verbouwing en niet voor andere zaken. Voor een nieuwbouwdepot, waarbij het geld voor de nieuwbouw van je huis op een aparte rekening staat, zijn de regels vergelijkbaar.

Latest Posts

Kinesist Dessel

Published Jun 20, 24
7 min read

Kristien Wouters Kinesist

Published Jun 18, 24
8 min read